Weź udział w prestiżowym projekcie szkoleń

na poziomie Master of Public Administration

IDEA

 

Działania profilaktyczne i pomocowe wymagają pełnego profesjonalizmu także w obszarze zarządzania i bycia liderem niesienia wsparcia pokrzywdzonym. Doświadczenia międzynarodowe i polskie pokazują, że do skutecznej pomocy konieczne jest profesjonalne przygotowanie osób pomagających oraz zajmujących się profilaktyką w przestrzeni pomocy pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem. Dlatego projekt Pracownia Liderów Dobra został oparty na najlepszych wzorcach prowadzenia tego typu działań edukacyjnych - Master of Public Administration.

 

 Pracownia Liderów Dobra to nowoczesna forma kształcenia kadr administracji publicznej oraz NGO’s zaangażowanych w działania pomocowe lub związanej z profilaktyką przestępczości. Celem PLD jest profesjonalne przygotowanie i budowanie potencjału menadżerskiego 60 osób odgrywających istotną rolę w przestrzeni pomocy osobom pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem.

 

CEL PROJEKTU

 

Celem głównym Pracowni Liderów Dobra jest wypracowanie i przetestowanie modelu kształcenia kadr pomocowych oraz profesjonalne przygotowanie 60 osób zajmujących się pomocą i profilaktyką w przestrzeni pomocy pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem.

 

FINANSOWANIE

 

Pracowni Liderów Dobra jest realizowana w ramach projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018”. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości.

 

PROGRAM PLD

 

Program szkoleń Pracowni Liderów Dobra odzwierciedla potrzeby budowania potencjału menedżerskiego kadr pomocowych i pracowników zajmujących się profilaktyką. Do skutecznej pomocy konieczne jest profesjonalne przygotowanie lub wzmocnienie kompetencji i motywacji w trzech obszarach: gotowość do pomocy, profesjonalne przygotowanie do pomocy w zakresie merytorycznym oraz profesjonalne zarządzanie procesem pomocy i organizacją pomocową.

KORZYŚCI

 

 •  Udział w profesjonalnych szkoleniach na poziomie Master of Public Administration
 •  Możliwość budowania potencjału menadżerskiego i wzmocnienia kompetencji
 •  Networking z 60 przedstawicielami kadry zarządzającej i kierowniczej administracji publicznej i organizacji pozarządowych z całej Polski
 •  Certyfikat ukończenia szkoleń na poziomie MPA

CEL SZKOLEŃ

 

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom nowoczesnej wiedzy i umiejętności z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania na poziomie Master of Public Administration, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych kompetencji menedżerskich, niezbędnych do nowoczesnego zarządzania w administracji i organizacjach pozarządowych, oraz kompetencji społecznych wspierających kadrę menadżerską w wyznaczaniu najwyższych standardów pracy w przestrzeni pomocy pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem.

 

 

UCZESTNICY

 

Projekt skierowany jest do osób z wykształceniem wyższym, pracujących w administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych, zajmujących stanowiska kierownicze, zarządcze i koordynacyjne, stanowiących szeroko rozumianą kadrę zarządzającą i kierowniczą zaangażowaną w działania pomocowe oraz związane z profilaktyką przestępczości, a w szczególności:

 

 • liderów i menadżerów publicznych, którzy chcą wdrażać nowe modele zarządzania publicznego adekwatne do nowych wyzwań i trendów rozwojowych - gotowość do wykorzystania zdobytej wiedzy w implementacji polityk, projektów czy programów realizowanych w przestrzeni publicznej dla pożytku społecznego,
 • samorządowców, menedżerów publicznych nastawionych na efektywność i wymierne osiągnięcia, które będą docenione przez interesariuszy ich działań - osoby biorące czynny udział w zarządzaniu sektorem publicznym,
 • osób wyróżniających się inicjatywą w działaniach na rzecz różnych grup społecznych, posiadających silną wewnętrzna motywację do pracy,
 • osób otwartych na innowacje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, regionalnym,
 • osób nastawionych na efektywne pełnienie funkcji kierowniczych i przywódczych w jednostkach samorządowych i organizacjach,
 • osób wyróżniających się siłą oddziaływania swoich działań w interakcjach z innymi partnerami,
 • osób posiadających świadomość swoich kompetencji miękkich, umiejętności interpersonalnych.

REKRUTACJA

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że proces rekrutacji do projektu został zakończony w sierpniu 2018 r.

 

W ramach pierwszego etapu odbywa się rekrutacja on-line. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest telefoniczna rozmowa rekrutacyjna prowadzona przez firmę Experum HR.

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

 

Trening otwarcia z elementami procesu grupowego

 • świadomość procesu grupowego i ról zespołowych
 • świadomość osobistych preferencji i przyjmowanych spontanicznie ról zespołowych
 • nabycie świadomości własnego stylu przywództwa

 

II  Menedżer organizacji

 • Liderem - przywództwo
 • autorytet formalny i nieformalny
 • granice autorytetu - uchybienia i nadużycia
 • wizja i cele organizacji (jednostki administracji publicznej, zespołu lub organizacji)

 

III  Budowanie i rozwijanie zespołu zadaniowego

 • budowanie partnerstwa zespołowego krótko i długookresowego - zarządzanie zespołem: planowanie zespołowe, delegowanie, monitorowanie i mierzenie rezultatów, korygowanie, egzekwowanie rezultatów
 • wykorzystanie indywidualnego potencjału poszczególnych członków zespołu
 • umiejętności coachingowe i mentoringowe w rozwijaniu członków zespołu
 • budowanie partnerstw i sojuszy międzyzespołowych
 • negocjacje między zespołowe

 

IV  Komunikacja

 • komunikacja bez przemocy (Non Violence Communication - NVC)
 • etyka w jednostkach administracji publicznej
 • negocjacje i funkcjonowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 

Public Relations w organizacji

 • kształtowanie wizerunku w organizacji
 • nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • zasady tworzenia strategii public relations
 • planowanie działań PR
 • zarządzanie kryzysowe w organizacji - trendy i wyzwania w komunikacji

 

VI  Zarządzanie zmianą

 • zmiana jako proces
 • narzędzia zarządzania zmianą
 • świadomość procesu zmiany i jego wpływu na zespół i poszczególnych członków oraz otoczenie

TERMINY I HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 

W ramach projektu proponujemy uczestnikom 72 godzinny program szkoleń zamkniętych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji menedżerskich, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Ponadto każdy z uczestników szkoleń dodatkowo ma możliwość skorzystania z badania potencjału menadżerskiego.

 

 

Terminy szkoleń: wrzesień - październik 2018

 

Harmonogram zjazdów:

 

I zjazd - 14.09.2018 r. do 16.09.2018 r.

II zjazd - 12.10.2018 r. do 14.10.2018 r.

III zjazd - 26.10.2018 r. do 28.10.2018 r.

 

Dzień 1

11.00 rejestracja uczestników i zakwaterowanie

11 – 11.50 zakwaterowanie

12.00 – 13.30 sesja szkoleniowa I

13.30 – 14.30 obiad

14.45 - 16.15 sesja szkoleniowa II

przerwa kawowa

16.30 – 18.00 sesja szkoleniowa III

przerwa kawowa

18.15 – 19.45 sesja szkoleniowa IV

20.00 kolacja

 

Dzień 2

7.30 – 8.30 śniadanie

9.00 - 10.30 sesja szkoleniowa I

przerwa kawowa

10.45 – 12.15 sesja szkoleniowa II

przerwa kawowa

12.30 - 14.00 sesja szkoleniowa III

14.00 – 15.00 obiad

15.30-17.00 sesja szkoleniowa IV

przerwa kawowa

17.15 – 18.45 sesja szkoleniowa V

19.00 kolacja

 

Dzień 3

7.30 – 8.30 śniadanie

8.45 - 10.15 sesja szkoleniowa I

przerwa kawowa

10.30 – 12.00 sesja szkoleniowa II

przerwa kawowa

12.15 – 13.45 sesja szkoleniowa III

14.00 obiad

 

 

Na każdym etapie szkolenia uczestniczyć będzie maksymalnie 60 osób, a w części warsztatowej w podziale na grupy maksymalnie 20 osób w grupie.

CERTYFIKAT

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie szkoleń Pracownia Liderów Dobra na poziomie Master of Public Administration będzie certyfikat w języku polskim. Osoba, która przerwała szkolenie z powodu niezdolności kontynuacji potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu z określeniem zrealizowanego zakresu na dzień rezygnacji ze szkolenia.

 

LOKALIZACJA

 

Szkolenia odbędą się w Hotelu Lamberton | Business & Conferences

ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew

OPŁATY

 

Organizator pokrywa koszty udziału w szkoleniach, noclegów oraz wyżywienia i cateringu. Nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce zjazdów.

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Skontaktuj się z nami

 

e-mail: biuro@pracownialiderow.pl

 

 

Wyślij do nas wiadomość

Weź udział w prestiżowym projekcie szkoleń na poziomie Master of Public Administration Pracownia Liderów Dobra

IDEA

 

Działania profilaktyczne i pomocowe wymagają pełnego profesjonalizmu także w obszarze zarządzania i bycia liderem niesienia wsparcia pokrzywdzonym. Doświadczenia międzynarodowe i polskie pokazują, że do skutecznej pomocy konieczne jest profesjonalne przygotowanie osób pomagających oraz zajmujących się profilaktyką w przestrzeni pomocy pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem. Dlatego projekt Pracownia Liderów Dobra został oparty na najlepszych wzorcach prowadzenia tego typu działań edukacyjnych - Master of Public Administration.

 

 Pracownia Liderów Dobra to nowoczesna forma kształcenia kadr administracji publicznej oraz NGO’s zaangażowanych w działania pomocowe lub związanej z profilaktyką przestępczości. Celem PLD jest profesjonalne przygotowanie i budowanie potencjału menadżerskiego 60 osób odgrywających istotną rolę w przestrzeni pomocy osobom pokrzywdzonym lub zagrożonych pokrzywdzeniem.

UCZESTNICY

 

Projekt skierowany jest do osób z wykształceniem wyższym, pracujących w administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych, zajmujących stanowiska kierownicze, zarządcze i koordynacyjne, stanowiących szeroko rozumianą kadrę zarządzającą i kierowniczą zaangażowaną w działania pomocowe oraz związane z profilaktyką przestępczości, a w szczególności:

 

 • liderów i menadżerów publicznych, którzy chcą wdrażać nowe modele zarządzania publicznego adekwatne do nowych wyzwań i trendów rozwojowych - gotowość do wykorzystania zdobytej wiedzy w implementacji polityk, projektów czy programów realizowanych w przestrzeni publicznej dla pożytku społecznego,
 • samorządowców, menedżerów publicznych nastawionych na efektywność i wymierne osiągnięcia, które będą docenione przez interesariuszy ich działań - osoby biorące czynny udział w zarządzaniu sektorem publicznym,
 • osób wyróżniających się inicjatywą w działaniach na rzecz różnych grup społecznych, posiadających silną wewnętrzna motywację do pracy,
 • osób otwartych na innowacje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, regionalnym,
 • osób nastawionych na efektywne pełnienie funkcji kierowniczych i przywódczych w jednostkach samorządowych i organizacjach,
 • osób wyróżniających się siłą oddziaływania swoich działań w interakcjach z innymi partnerami,
 • osób posiadających świadomość swoich kompetencji miękkich, umiejętności interpersonalnych.